อบรมดับเพลิงขั้นต้น มีประโยชน์อย่างไรต่อพนักงาน

อบรมดับเพลิง

แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่การเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นก็ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นกฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการจะต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างแต่ละหน่วยงานและอบรมได้ 60 คนต่อ 1 รุ่นต่อวิทยากร 1 ท่าน ในภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่ 20 คนต่อวิทยากร 1 คน 

รู้หรือไม่การอบรมดับเพลิงมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด 

1.พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกัน 

การอบรมดับเพลิงจะทำให้พนักงานภายในองค์กรได้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสามารถแยกแยะชนิดของเชื้อเพลิงนั้นๆพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่สำคัญในการลุกติดไฟ เนื่องจากไฟแต่ละประเภทมีลักษณะต่างกันนำไปสู่การพิจารณาเลือกถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อโต้ตอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

2.พนักงานสามารถประเมินเหตุการณ์และอพยพหนีได้รวดเร็ว 

การประเมินเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ผู้ประเมินเหตุการณ์จะต้องมีความรู้หลายๆ ด้านและที่สำคัญจะต้องมีสติสามารถประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทำให้การควบคุมเพลิงและการโต้ตอบเหตุเพลิงไหม้นั้นมีประสิทธิภาพรวดเร็วตามไปด้วย เมื่อพนักงานผ่านการอบรมดับเพลิงจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้เหมาะสมไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่ออพยพหนีออกจากอาคารสามารถอพยพได้อย่างทันท่วงที 

3.พนักงานเข้าใจใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้ปลอดภัย 

ผู้ที่เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะเกิดความรู้และความเข้าใจในสาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย นอกจากนั้นก็ยังได้ซ้อมปฏิบัติหนีไฟ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารเพื่อระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถังดับเพลิงหรือการใช้สายส่งน้ำดับเพลิง 

ทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการที่พนักงานเข้ารับอบรมดับเพลิง การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากเพลิงไหม้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กน้อยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากสามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินหรือระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่เหตุการณ์เล็กน้อยก็จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นำไปสู่ระดับรุนแรงซึ่งอาจสร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน 

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการหรือศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานหลายแห่ง เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรฐาน ISO 9000 อบรมด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล วิทยากรสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต่างๆ ในการอบรมจะต้องมีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

ทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการอบรมดับเพลิงขั้นต้นที่เราเอามาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมดับเพลิงหากไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจก็ไม่สามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินหรือระงับเหตุ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีจากเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.