Month: September 2022

อบรมดับเพลิง

อบรมดับเพลิงขั้นต้น มีประโยชน์อย่างไรต่อพนักงานอบรมดับเพลิงขั้นต้น มีประโยชน์อย่างไรต่อพนักงาน

แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่การเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นก็ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นกฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการจะต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างแต่ละหน่วยงานและอบรมได้ 60 คนต่อ 1 รุ่นต่อวิทยากร 1 ท่าน ในภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่ 20 คนต่อวิทยากร 1 คน  รู้หรือไม่การอบรมดับเพลิงมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด  1.พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกัน  การอบรมดับเพลิงจะทำให้พนักงานภายในองค์กรได้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสามารถแยกแยะชนิดของเชื้อเพลิงนั้นๆพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่สำคัญในการลุกติดไฟ...