การรับทำความสะอาดโรงงาน

รับทําความสะอาดโรงงาน

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือ HACCP นั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PRP หรือ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโลก Global Food Safety Standards (GFSI) ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาดปลอดภัยของเครื่องมือ ชิ้นส่วน วัตถุดิบแล้ว การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจำหน่าย (Shelf Life) ได้อีกด้วย

การฆ่าเชื้อ

คราบและสิ่งปะปนต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลชีพทั้งหลายได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภัยต่อสุขภาพผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือของสินค้า โดยผลกระทบทางชีวภาพที่ เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อที่เหลืออยู่ภายหลังการทำความสะอาดพื้นผิว สารฆ่าเชื้อมักใช้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อตอบสนองต่อสารอินทรีย์ซึ่งรวมถึงจุลชีพด้วยเช่นกัน ในสารฆ่าเชื้อบางตัวที่ ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้น มักจะมีส่วนประกอบจากแอมโมเนียหนึ่งในสี่สวน โดยมากจะ รักษาอุณหภูมิ มีการกัดกร่อนที่น้อยกว่าแต่จะเป็นการใช้งานเฉพาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อนั้นจำเป็นจะต้อง มีการทำความเข้าใจในความหลากหลายของจุลชัพซึ่งการเลือกใช้วิธีกำจัดหรือสารเคมีจะต้องเลือก รูปแบบให้เหมาะ นอกจากนี้ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาจมีขั้นตอนที่ใช้มากกว่า 1 ขั้นตอนใน กระบวนการเดียวกันได้ และแน่นอนการฆ่าเชื้อสองขั้นตอนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการ ฆ่าเชื้อขั้นเดียว แต่อย่างไรก็ตามปริมาณสารเคมีที่ใช้รวมถึงรูปแบบกระบวนการยังต้องคำนึงถึงโอกาส ของการที่มีสารตกค้างภายหลังการฆ่าเชื้ออีกด้วยส่วนหนึ่ง
ลำดับขั้นตอนการทำความสะอาด
1. การขัดทำความสะอาดหรือขั้นตอนเตรียมพร้อม
2. ขั้นตอนการรินน้ำหรือของเหลวทำความสะอาด 1
3. ขั้นตอนการผสมสารทำละลาย
4. ขั้นตอนการรินน้ำหรือของเหลวทำความสะอาด 2
5. ขั้นตอนการฆ่าเชื้อ
6. การรินน้ำหรือของเหลวเพื่อชำระล้างขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนการทำความสะอาดนั้นเป็สิ่งที่ซับซ้อน การกำหนดขั้นตอนจำเป็นต้องรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ได้ทั้งหมดเสียก่อน ซึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาด มีดังนี้ วิธีการทำความสะอาดมาตรฐาน ความถี่ในการทำความสะอาด สารเคมีที่ต้องใช้งาน เครื่องมือที่ต้องใช้งาน เวลาและอุณหภูมิเฉพาะและในการรับทำความสะอาดโรงงานนั้นถือเป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะโรงงานแต่ละโรงงานก็ต้องการความสะอาดอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.